Vzdělávání

Projekt Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči (v období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018) financuje a pilotně ověřuje vzdělávání, jehož cílem je vytvoření kvalitního kvalifikačního kurzu pro poradce rané péče.

Ten je složen z odborného vzdělávání, které je zaměřeno na témata, týkající se oborů se zaměřením na děti se zdravotním postižením (neurologie, fyzioterapie, smyslové vnímání atd.). Druhým pilířem je vzdělávání zaměřené na samotnou práci s rodinou.

Tyto vzdělávací programy doplňují kazuistické semináře, které tématicky vycházejí z aktuálních potřeb členských pracovišť. Setkání připravují přímo poradci rané péči. Cílem setkání je nacházení optimálních řešení a sdílení dobré praxe. Výstupy z kazuistických setkání „doporučení dobré praxe“ jsou určena pro vnitřní potřebu členů APRP. Setkání se pořádají zhruba 3x do roka.

V minulých letech proběhla setkání např. s těmito tématy: Souběh dvou raných péčí v jedné klientské rodině a Souběh služeb více poskytovatelů v jedné rodině. Práce s videem v rodinách. Individuální plánování. Fatální diagnóza a smrt dítěte. Jak nám sociální sítě proměnily poradenskou praxi.

Další oblastí je vzdělávání vedoucích pracovníků členských organizací APRP.

Díky spolupráci s NROS se podařilo vytvořit možnost dalšího akreditovaného vzdělávání pro poradce rané péče, které navazuje na základní kurzy realizované díky projektu Profesionalizace APRP. Výsledkem je pět dvoudenních vzdělávacích bloků pro již zkušenější pracovníky rané péče, které budou probíhat po tři roky za sebou, od roku 2018 do 2020, vždy od ledna do června. APRP zajistí odbornou část programu včetně výběru lektorů, NROS bude hradit náklady celé akce včetně poskytnutí svých prostor v Praze. Více o kurzech zde.